نهاده های کشاورزی ایران : بذر یا تخم یا دانه

در واقع بذر یک گیاه زنده می‌باشد که هنوز رشد نکرده است بذر یا تخم یا دانه بخشی از یک گیاه هست که برای تکثیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.در واقع بذر یک گیاه زنده می‌باشد که هنوز رشد نکرده است و درصورتی‌که شرایط لازم فراهم شود شروع به رشد خواهد کرد.قسمت‌های مختلف بذر را در …