اخبار

در نهاده های کشاورزی ایران به هر بخش از گیاه که بتواند نسل دیگری از همان گیاه را تولید کند بذر می گویند. بذر یک رابطه زنده بین والدین و نتاج بوده و عامل اصلی انتشار گیاه از یک محیط به محیط دیگر می‌ باشد.به گفته ی کارشناسان نهاده های کشاورزی  از نظر بیولوژیکی بذر تخمک رسیده و بارور است که قابلیت رشد و تبدیل به یک گیاه کامل را دارد، اما از نظر کشاورزی و زراعت بذر مفهوم وسیع تری دارد. بذر از نظر زراعت یک میوه خشک و نا شکوفا است که می تواند دارای یک، دو یا چند تخمک باشد.نهاده های کشاورزی ایران اعلام میکند که بذور از نظر خصوصیات فیزیکی مانند رنگ، شکل، اندازه و خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دارای تنوع بسیار زیادی هستند.